Viện nghiên cứu chuyển đổi số ASEAN được giao tham mưu và phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong nước và quốc tế thực hiện các nhiệm vụ của Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam (Hội):

1. Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà doanh nghiệp và tất cả những ai quan tâm đến khu vực Đông Nam á một cách tự nguyện để cùng nhau nghiên cứu, trao đổi thông tin và hợp tác phát triển trên các lĩnh vực lịch sử văn hóa, luật pháp, kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, sinh thái môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. (Hội hoan nghênh những người Việt Nam ở nước ngoài và những người nước ngoài cộng tác với Hội dưới các hình thức thích hợp theo tôn chỉ mục đích của Hội theo quy định).

2. Hội là trung tâm đoàn kết giúp Hội viên xây dựng các quan hệ rộng rãi trong nước và quốc tế nhằm giúp đỡ nhau nâng cao trình độ nghiệp vụ, cổ vũ và tạo cơ Hội thuận lợi để các Hội viên có điều kiện thực hiện nguyện vọng hoạt động sáng tạo của mình.

3. Nghiên cứu các mối quan hệ, các xu hướng hội nhập thế giới trên các bình diện, đặc biệt là sự hợp tác phát triển bền vững của Việt Nam với các nước trong khu vực và quốc tế.

4. Phổ biến kiến thức và những thông tin về Đông Nam Á trong cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam, Đông Nam Á và thế giới. Đào tạo và hợp tác liên kết đào tạo với các cơ quan, các trường học, các trung tâm giáo dục ở các tỉnh và các cơ sở đào tạo khác ở trong và ngoài nước góp phần nâng cao dân trí, năng lực cộng đồng và đào tạo nguồn nhân lực phát triển đất nước.

5. Tư vấn, tham gia ý kiến và thực hiện công tác phản biện, giám định xã hội về những vấn đề có liên quan đến khu vực Đông Nam Á và ASEAN cho các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức trong và ngoài nước (nếu có yêu cầu).

6. Tham gia tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các Hội viên và cộng đồng. Tổ chức, thực hiện các chương trình xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng xã hội có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện các chương trình bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác theo quy định của pháp luật.

7. Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với các Hội, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan nghiên cứu và giảng dạy khu vực Đông Nam Á và các nước khác trên thế giới theo quy định của luật pháp hiện hành nhằm xây dựng tình đoàn kết hữu nghị và phối hợp hành động vì một thế giới hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển bền vững.

8. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên.

9. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, kinh doanh khác theo quy định của pháp luật để phục vụ Hội viên và hoạt động của Hội.